Axi C1

AladVPortrait d.png
"Các lực lượng thị trường ra lệnh rằng bạn cần phải phát triển hoặc chết."
Đây Void Khu di tích là không còn có thể đạt được từ Bàn Drop . Tuy nhiên, các di tích vòm vẫn có thể được mở nếu chúng nằm trong kho của người chơi. Tuy nhiên, người chơi vẫn có thể đổi lấy nó.

Các axi C1 Khu di tích chứa những điều sau Thủ thành phần và bản thiết kế:

Thành phần Giá trị Ducat Rarity (Cơ hội)
TrinityPrime.png Thuốc thần kinh Trinity Prime PrimeBucks.png 25 Phổ biến
(25,33%)
VectisPrime.png Vectis Prime Barrel PrimeBucks.png 15
PrimeLex.png Máy thu Lex Prime PrimeBucks.png 15
PrimePolearm.png Bản thiết kế chính của Orthos PrimeBucks.png 45 Không phổ biến
(11%)
Forma2.png Forma Blueprint PrimeBucks.png 0
CernosPrime.png Cernos Prime Lower Limb PrimeBucks.png 100 Hiếm (2%)
Nguyên vẹn vượt trội tuyệt hảo Radiant