Neo B6

AladVPortrait d.png
"Các lực lượng thị trường ra lệnh rằng bạn cần phải phát triển hoặc chết."
Đây Void Khu di tích là không còn có thể đạt được từ Bàn Drop . Tuy nhiên, các di tích vòm vẫn có thể được mở nếu chúng nằm trong kho của người chơi. Tuy nhiên, người chơi vẫn có thể đổi lấy nó.

Các Neo B6 Khu di tích chứa những điều sau Thủ thành phần và bản thiết kế:

Thành phần Giá trị Ducat Rarity (Cơ hội)
EuphoraPrime.png Euphona Prime Blueprint PrimeBucks.png 15 Phổ biến
(25,33%)
Forma2.png Forma Blueprint PrimeBucks.png 0
MiragePrime.png Mirage Prime Neuroptics PrimeBucks.png 15
MirageAkboltoPrime.png Liên kết Akbolto Prime PrimeBucks.png 45 Không phổ biến
(11%)
MirageKogakePrime.png Kogake Prime Blueprint PrimeBucks.png 45
BansheePrime.png Khung gầm Banshee Prime PrimeBucks.png 100 Hiếm (2%)
Nguyên vẹn vượt trội tuyệt hảo Radiant