Neo L1

AladVPortrait d.png
"Các lực lượng thị trường ra lệnh rằng bạn cần phải phát triển hoặc chết."
Đây Void Khu di tích là không còn có thể đạt được từ Bàn Drop . Tuy nhiên, các di tích vòm vẫn có thể được mở nếu chúng nằm trong kho của người chơi. Tuy nhiên, người chơi vẫn có thể đổi lấy nó.

Các Neo L1 Khu di tích chứa những điều sau Thủ thành phần và bản thiết kế:

Thành phần Giá trị Ducat Rarity (Cơ hội)
EuphoraPrime.png Euphona Prime Blueprint PrimeBucks.png 15 Phổ biến
(25,33%)
KronenPrime.png Kronen Prime Blueprint PrimeBucks.png 15
MiragePrime.png Khung gầm Mirage Prime PrimeBucks.png 15
PrimeBallistica.png Bộ thu Prime của Ballistica PrimeBucks.png 45 Không phổ biến
(11%)
SilvaAegisPrime.png Silva & Aegis Prime Blade PrimeBucks.png 45
LimboPrime.png Khung gầm Limbo Prime PrimeBucks.png 100 Hiếm (2%)
Nguyên vẹn vượt trội tuyệt hảo Radiant